Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som kommer till vårt Kundcenter. Vi hoppas att du hittar svaret på just det du undrar över.

Jag använder inte mitt fordon, måste det ändå vara trafikförsäkrat?

Även om ett fordon inte används ska det vara trafikförsäkrat. Skyldigheten att ha trafikförsäkring upphör bara om fordonet ställs av eller avregistreras.

Mitt fordon är i så dåligt skick att det inte går att använda, måste det ändå vara trafikförsäkrat?

Ägaren måste ha sitt fordon trafikförsäkrat även om det är i behov av reparation och inte kan användas. Skyldigheten att ha trafikförsäkring upphör bara om fordonet ställs av eller avregistreras.

Jag har körförbud på mitt fordon, måste det ändå vara trafikförsäkrat?

Om du inte har ställt av ditt fordon måste du som ägare ha fordonet trafikförsäkrat även om det har körförbud. Skyldigheten att ha trafikförsäkring upphör bara om fordonet ställs av eller avregistreras.

Behöver jag ha fordonet trafikförsäkrat om det är stulet?

Trots att fordonet stulits måste du som ägare ha det trafikförsäkrat. Om du inte längre vill ha trafikförsäkring på ditt stulna fordon måste det ställas av i vägtrafikregistret.

En avställning gör du enklast genom en anmälan direkt på Transportstyrelsens webbplats. Du kan också ringa till servicetelefon 0771-25 25 25 eller skicka in fordonets registreringsbevis.

Vad gäller om någon annan än ägaren har trafikförsäkring för fordonet?

Fordonet ska vara trafikförsäkrat av ägaren. Vid kreditköp eller leasing ska fordonet i stället försäkras av innehavaren. Är ägaren omyndig ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.

Kan den förre ägarens försäkring gälla?

Nej, den föregående ägarens trafikförsäkring upphör alltid från och med den dag då ägarbytet sker.

Vad gäller om ägarbytet ännu inte har registrerats hos Transportstyrelsen?

Du som ägare måste trafikförsäkra ditt fordon senast samma dag som ägarbytet sker, det vill säga från och med det datum som angivits på ägarbytesanmälan.

Förutsatt att anmälan om ägarbyte kommer in till Transportstyrelsen inom tio dagar, kommer du att bli registrerad som ägare med retroaktiv verkan från och med detta datum.

Vad gäller om anmälan om avställning/avregistrering inte kommer fram till Transportstyrelsen?

Vägtrafikregistret avställer/avregistrerar ett fordon från det datum en fullständig anmälan kommit in till dem.

Det är du som ägare som ansvarar för att anmälan kommer fram till vägtrafikregistret och att den är fullständig och korrekt.

Du som ägare måste även kontrollera att fordonet verkligen blivit avställt/avregistrerat innan du låter trafikförsäkringen upphöra.

Vad gäller om ägaren har tecknat en avställnings-/garageförsäkring?

Avställningsförsäkring gäller bara om fordonet är avställt i vägtrafikregistret.

Trafikförsäkring ingår inte i denna försäkring. Därför måste du ha kvar din trafikförsäkring fram till dess att avställningen är registrerad hos Transportstyrelsen.

Vad gäller om jag varit sen med att betala min premie till försäkringsbolaget?

Om du betalar in din premie till försäkringsbolaget när försäkringen redan har upphört, uppfattas inbetalningen som en begäran om en ny försäkring.

Den nya försäkringen börjar gälla senast dagen efter du gjort din betalning till försäkringsbolaget. 

En betalning av premien efter det att försäkringen redan har upphört, har alltså ingen verkan bakåt i tiden.

Gäller trafikförsäkringsplikten om fordonet förts ur landet?

Så länge ett fordon är registrerat i Sverige är det också försäkringspliktigt här, även om det finns utanför landets gränser.

Vad gäller vid avregistrering/export?

Vid avregistrering ska registreringsbevisets del för anmälan användas. Ägaren ska underteckna handlingen och sända den till Transportstyrelsen.

Avregistrering kan ske i följande fall:
- När fordonet skrotats (skrotningsintyg behövs)
- När fordonet ändrats så att det inte längre är registreringspliktigt
- Om fordonet förts ur landet för gott (då ska bevis om registrering i annat land eller ett bevis om förtullning i det landet lämnas in)

Bevis om förtullning behövs inte i EU- land.

Skrotningsintyg utfärdas av auktoriserad bilskrotare och kommuner med mottagningsställen för skrotbilar. Det är fordonsägarens ansvar att se till att skrotningsintyget lämnas till Transportstyrelsen.

Samtidigt med anmälan om avregistrering ska fordonets registreringsskylt/-ar sändas in till vägtrafikregistret. Det behövs inte om det finns ett skrotningsintyg som säger att skyltarna tagits om hand för skrotning. Har en skylt förstörts eller tappats bort, ska skriftlig anmälan om detta lämnas till vägtrafikregistret.

Måste jag betala trafikförsäkringsavgift när fordonet förts ur Sverige?

Om fordonet varit registrerat och försäkrat i ett annat land under den tid som du blivit debiterad trafikförsäkringsavgift i Sverige, finns det möjlighet att få avgiften nedsatt.

Du måste då snarast sända in översatta handlingar till Trafikförsäkringsföreningen. Handlingarna ska visa att registrering och försäkring finns i ett annat land. Fordonet måste också noteras som avregistrerat i det svenska vägtrafikregistret.

Vad gäller om ägaren inte känt till lagreglerna?

Du som äger ett fordon måste ta reda på vilka lagar som gäller vid fordonsinnehav och vilka skyldigheter du har. Du kan inte i något sammanhang hävda att du varit okunnig om gällande lag.

Vad gäller om ägaren är omyndig?

Om ägaren är omyndig och saknar körkort för fordonet ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.

Vad gäller om fordonet har lämnats till en bilfirma för försäljning?

Så länge inget ägarbyte har skett måste ägaren fortsätta att trafikförsäkra fordonet.

Vad gäller om fordonet har blivit beslagtaget?

Ett fordon som är beslagtaget av Polisen eller kronofogdemyndigheten ska vara trafikförsäkrat om det inte ställts av hos Transportstyrelsen.

Om fordonet stått inlåst hos polis eller kronofogde hela tiden och ägaren inte haft möjlighet att hämta ut det därifrån, finns det möjlighet att få avgiften nedsatt. Ägaren ska då sända ett intyg från polis/kronofogde på att fordonet inte varit fritt för avhämtning till Trafikförsäkringsföreningen.

Vad går trafikförsäkringsavgiften till?

Trafikförsäkringsföreningen tar in en avgift av de ägare som inte trafikförsäkrat sina fordon. Avgiften tas in för varje dag som fordonet är oförsäkrat.

Trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ersätta de människor som blivit skadade eller fått något förstört av ett oförsäkrat fordon.

Hur beräknas trafikförsäkringsavgiften?

Trafikförsäkringsavgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Avgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt).

Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera. I TFF:s avgiftstabell delas fordonen in i 19 avgiftsgrupper.

TFF:s avgiftstabell utvärderas minst två gånger om året och revideras vid behov efter eventuella förändringar i försäkringsbolagens premier. Processen för hur trafikförsäkringsavgiften bestäms, granskas varje år av TFF:s externa revisorer.

Avgiftens storlek förändras för den som efter den 1 april 2017 kommer upp i en oförsäkrad tid på 90 dagar. Från dag 91 reduceras avgiften till 50 procent av ordinarie avgift.  Från dag 181 reduceras avgiften till 25 procent av ordinarie avgift. 

Avgiftssänkningen görs för att motverka en alltför hög skuldsättning. Avgiften ska avse ett och samma fordon under en sammanhängande period. Den lägsta debiteringen med reducerad avgift är 7 kronor per dag.

Vart vänder jag mig med frågor?

Om du har frågor eller invändningar som gäller en räkning från oss, bör du i första hand kontakta vårt Kundcenter. Det är viktigt för oss att få besvara dina frågor, informera om vår uppgift och förklara varför du fått en räkning från oss.

Har du klagomål eller synpunkter på vår hantering av ditt ärende, är du välkommen att framföra dem till oss. Det kan gälla synpunkter på vårt bemötande, tillgänglighet, information på hemsidan eller annat.

Dina synpunkter är viktiga då vi hela tiden vill förbättra vår verksamhet!

För överklagan av våra ärenden är allmän domstol den högsta instansen.